KOR
KOR

Gallery

전자교반 고압주조 신기술 개발 관련 한국다이케스팅학회 "기술상" 수상

페이지 정보

작성자 한주금속 작성일19-06-13 16:34 조회1,188회 댓글0건

본문

전자교반 고압주조 신기술 개발 관련 한국다이케스팅학회 "기술상" 수상
logo
logo

COPYRIGHT(C) HANJOOMETAL CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.
Address : 34-5, Hwasan 2-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, South Korea
TEL : +82-52-231-1001 | FAX : +82-52-239-1006